නවකතා

නවකතා

This category contains online novels you to read.

නිරුවත් කරන ලද රූමත් හා ධනවත් යුවතියකගේ පපු ප්‍රදෙසින් පැමිණෙන රුධිරය අයගේ බෙල්ල දිගේ ගලා යයි. රෝස මල් පෙති වලින් අයගේ නිරුවත වසා දමයි.

Go to top