>
තාක්ෂණ

තාක්ෂණ (40)

From March of 2020 several months of clinical trials, Sri Lankan traditional medical (Hela Wedakama) doctor “Dr. Dammika Bandara” who lives in the Kegalle area, finds a 100% successful cure and vaccine for COVID-19 virus disease. First, this news has been released on the 29th of November 2020 by Derena TV and then several media channels have been confirmed this news.

(Dr. Dammika Bandara – Sri Lankan Traditional Medical Doctor)

He has only used four natural ingredients including Honey and Nutmeg to discover this cure. Still, he did not release the full list of ingredients that he has used for this cure and the vaccine. But in several interviews conducted by the major media companies in Sri Lanka, he has mentioned that Honey (Mee Pani) and Nutmeg (Saadikka) are the main ingredients that he has used for this cure. He also mentioned that he has to spend nearly 29 hours of the process to make 40 bottles of this medicine in his traditional ways.

(Sri Lankan Pure Honey (Mee Pani) Bottles)

Sri Lankan Pure Nutmeg (Saadikka)

Dr. Dammika Bandara also mentioned that if you are a normal person who still did not infect with the COVID-19 virus then you should take this sirup one dose (One tablespoon) in both morning and night times for two days and you will be fully protected from the disease in your whole lifetime.

If you are a person who is already infected with this disease you should take this sirup one dose (One tablespoon) in both morning and night times for three days and you will be fully cured and protected from the disease in your whole lifetime.

(COVID-19 Sirup in Dr. Dammika Bandara)

Dr. Dammika Bandara also tells that, to make one bottle (Like in this picture) of this sirup, he has spent nearly Rs 6500.00 (USD 34.92) and nearly 15 people can use sirup in one of these bottles. So to cure one person, we should spend nearly Rs 433.33 (USD 2.33) only.

(Actual Sirup in a Tablespoon)

A western medicine doctor, who works at Wathupitiya government hospital, Dr. Dammika has tested this medicine with his patients and he has fully certified this medicine as a 100% cure to COVID-19 disease after conducting several scientific clinical trials.

(Dr. Dammika at Wathupitiwal Government Hospital)

Now Sri Lankan government officials are going to do further clinical trials and test this cure by assigning special comity that includes following professional personals.

 1. Professor Senaka Pilapitiya – Chairman
 2. Specialist Doctor Ananda Wijewickrama – Member
 3. Professor Sisira Siriwarden – Member
 4. Professor Saroj Jayasinha – Member
 5. Professor Lekamwasam – Member
 6. Professor Janaka de Silva – Member
 7. Professor Sam Kularathna – Member
 8. Professor Kamani Wanigasooriya – Member

As an act of trust the Minister of Health Hon. (Mrs.) Pavithra Wanniarachchi has taken the sirup in public and given her approval and support to the clinical trial process.

(Minister of Health Hon. (Mrs.) Pavithra Wanniarachchi taking the sirup in public)

Still, this sirup has not been released to the market and once all the clinical trial process complete, the Sri Lankan government is going to release this wonderful cure to the whole world.

(Releasing of the Covid-19 cure to the Public)

We will update you soon with new updates, stay tune with us.

Based on the updated forecast from the Department of Meteorology, the depression over the Bay of Bengal is likely to develop into a deep depression by evening today (1st December 2020).

KDKTEC OSPOS විකුණුම් පද්ධති මඟින් ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ලබා දෙන මූලික පහසුකම් මෙසේය:

 • භාණ්ඩ හා සේවා විකුණුම් පද්ධතිය හෙවත් Point of Sale (POS) පහසුකම
 • ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ භණ්ඩ හා සේවා වලට අදාළ තොග පාලන පහසුකම හෙවත් Inventory Control
 • පාරිභෝගික සබඳතා කළමනාකරණය හෙවත් Customer Relationship Management (CRM)
 • ව්‍යාාරික වාර්තා හොවත් Business Reporting සහ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට අවශ්‍ය සියළුම පහසුකම්

මෙම විකුණුම් පද්ධතිය මඟින් ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට ලබා ගත හැකි අනේකුත් සියළුම පහසුකම් පිළිබඳව දැන ගැනීම සඳහා අපගේ මූලික සැරිය මෙනුවට ප්‍රවේශ වන්න.

මෙම විකිණුම් පද්ධතිය තුල අඩංගු එක් එක් මොඩුයුලය පිළිබඳව විස්තරාත්මකව තොරතුරු කියවීමට අවශ්‍ය නම් මෙම වෙබ් අඩවියේම භාවිත අත්පොත මෙනුවට ප්‍ර‌වේශ විය හැකි අතරම, මෙම විකිණුම් පද්ධතිය ඉතා කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය ඉගි පිළිබඳ දැන ගැනීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවියේම ඉහලින් ඇති ඉගි මෙනුවට ප්‍රවේශ විය හැක.

එමෙන්ම මෙම විකිණුම් පද්ධතිය දැනට භාවිතා වන විවිධ ව්‍යාපාරික අංශ පිළිබඳ ලිපි කියවීම සඳහා භාවිත කර්මාන්ත අංශ මෙනුවට ප්‍රවේශ විය හැකි අතරම මෙම විකිණුම් පද්ධතියට අඳාළ තොරතුරු අඩංගු වෙනත් ලිපි පල කිරීම් කියවීමට අවශ්‍ය නම් අඳාළ වෙනත් ලිපි මෙනුවට ප්‍රවේශ වන්න.

මෙම විකුණුම් පද්ධතියක් ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යනම් දැන්ම මෙතන ක්ලික් කරන්න.

In this article, you will learn the guidelines for how to carry out activities in areas where a Quarantine curfew has been imposed in Sri Lanka. Please see the below elaborative images one by one for each working area.

 
 

 

A YouTube Employee Shares Tips for Getting Discovered With Sinhala Subtitles

යූටියුබ් කොහොමද වීඩියෝ සොයා ගන්නේ යූටියුබ් හි සේවකයෙකු රහස් හෙලි කරයි.

Earn 5 LKR for every data you entered in to People Index (Pi).

අපගේ People Index (Pi) පද්ධතියට දත්ත ඇතුලත් කර, ඔබ ඇතුලත් කරන සෑම දත්තයකටම රු 5ක් උපයා ගන්න.

 • තරුණ අයට SMS පණිවිඩ යවන්න.
 • මහළු අයට ඔබේ කටහඩින්ම Voice Call එකක් යවන්න.
 • සියළු තොරතුරු දුරකථන අංක වලින් නොව, ඔබගේ නමින්ම යවන්න.
 • පාර්ෂිකයන්ගේ පණිවිඩ Inbox එකට ගෙන්වා ගන්න.

වැනි සංවේදන හා ප්‍රවර්ධන සේවා රැසක් දැන් අපෙන්.

වැඩි විස්තර සඳහා පහත ඉංග්‍රීසි හා සිංහල ලිපි කියවන්න.

Page 1 of 3

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi
Go to top