ලොව පුරා සිටින ජෙනුයින් වින්ඩෝස් 10 භාවිතා කරන්නන්ට අඟනා පුවතක්

Windows 11 Free Upgrade for All Windows 10 Genuine Users Windows 11 Free Upgrade for All Windows 10 Genuine Users KDKTEC and PC World Online Magazine

Great News! This PC Can Run Windows 11

Every day when I turn on my PC, I usually check whether Windows has any new updates or upgrades for my DELL Inspiron 15 3000 series PC. Usually, windows check this automatically for me and let me know if there are any new updates in my system notification area.

Windows 10 update available system notification in the system tray
Windows 10 update available system notification in the system tray

But due to the usage of metered internet connection, these days Windows has been automatically disabled this feature to save my data usage charges.

So due to this situation, every day I go to Start >  Settings > Update & Security > Windows Updates to check whether my personal computer has any new updates from Microsoft.

Today when I'm going there I saw this great message in the right upper section of the window.

Windows 11 Free Upgrade is ready system notification

Windows 11 Free Upgrade is ready

This means I'm qualifiers to receive the Windows 11 Free Upgrade from Microsoft in the future day and they are working on it.

Keep in alert if you are a Windows 10 genuine user like me. I'm 100% sure you will receive this good news in the near future.

Also, keep in mind that some Windows 11 features required some additional system requirements. Likes;

 • Windows Subsystem for Android™ - Apps available in Amazon Appstore Preview. Additional requirements apply, including 8 GB of RAM, a solid-state drive (SSD), and a supported processor (Intel® Core™ i3 8th Generation, AMD Ryzen™ 3000, Qualcomm® Snapdragon™ 8c, or above). Further updates about applicable system requirements will be communicated as the product is rolled out to select geographies. Public preview available in the United States only.

  Android is a trademark of Google LLC. Amazon and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

 • 5G support - Requires 5G capable modem where available.
 • Auto HDR - Requires an HDR monitor.
 • BitLocker to Go - Requires a USB flash drive (available in Windows Pro and above editions).
 • Client Hyper-V - Require a processor with second-level address translation (SLAT) capabilities (available in Windows Pro and above editions).
 • Cortana - Requires a microphone and speaker and is currently available on Windows 11 for Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, Spain, United Kingdom, and the United States.
 • DirectStorage - requires an NVMe SSD to store and run games that use the Standard NVM Express Controller driver and a DirectX12 GPU with Shader Model 6.0 support.

To read more on "Feature-specific requirements for Windows 11" Visit: Windows 11 Specs and System Requirements | Microsoft

There is another method to check your PC capability for Windows 11 upgrade. If you want to know it before Microsoft will inform you. Just download the Microsoft "PC Health Check" App and use it to check your PC capability for Windows 11.

Okay, that's it's for today and I wish you a mindful day. Stay tuned with us for more news updates like these.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Attention readers: Starting from 15-05-2023, we will be reviewing all comments submitted through our website's comment section before publishing them. This change is due to the increased volume of spam comments we have been receiving. We appreciate your understanding and apologize for any delays this may cause. Thank you for your continued support and valuable contributions to our platform.

Dear valued users,

We welcome you to the PC World Magazine Website and appreciate your interest in commenting on our articles. This platform is intended for thoughtful discussions and exchanging ideas and information related to the topic of the article. However, please be mindful that we do not tolerate any illegal activities or marketing purposes. Misusing the comment section for such purposes will result in the immediate removal of the comment and could result in the termination of your account. We ask that you keep your comments respectful, on-topic, and relevant to the article. Additionally, please do not post personal information, hate speech, or offensive content. Thank you for your cooperation in creating a positive and productive environment for all users on the PC World Magazine Website.

Best regards,
PC World Magazine Team

142 comments

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - ඉරිදා, මැයි 14 2023

  Нейросеть рисует по описанию

 • Jasonbania

  Jasonbania - සෙනසුරාදා, මැයි 13 2023

  娛樂城
  娛樂城
  福佑娛樂城致力於在網絡遊戲行業推廣負責任的賭博行為和打擊成癮行為。 本文探討了福友如何通過關注合理費率、自律、玩家教育和安全措施來實現這一目標。

  理性利率和自律:
  福佑娛樂城鼓勵玩家將在線賭博視為一種娛樂活動,而不是一種收入來源。 通過提倡合理的費率和設置投注金額限制,福佑確保玩家參與受控賭博,降低財務風險並防止成癮。 強調自律可以營造一個健康的環境,在這個環境中,賭博仍然令人愉快,而不會成為一種有害的習慣。

  關於風險和預防的球員教育:
  福佑娛樂城非常重視對玩家進行賭博相關風險的教育。 通過提供詳細的說明和指南,福佑使個人能夠做出明智的決定。 這些知識使玩家能夠了解他們行為的潛在後果,促進負責任的行為並最大限度地減少上癮的可能性。

  安全措施:
  福佑娛樂城通過實施先進的技術解決方案,將玩家安全放在首位。 憑藉強大的反洗錢系統,福友確保安全公平的博彩環境。 這可以保護玩家免受詐騙和欺詐活動的侵害,建立信任並促進負責任的賭博行為。

  結論:
  福佑娛樂城致力於培養負責任的賭博行為和打擊成癮行為。 通過提倡合理的費率、自律、玩家教育和安全措施的實施,富友提供安全、愉快的博彩體驗。 通過履行社會責任,福佑娛樂城為其他在線賭場樹立了積極的榜樣,將玩家的福祉放在首位,營造負責任的博彩環境。

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - සෙනසුරාදා, මැයි 13 2023

  Нейросеть рисует по описанию
  Нейросеть рисует по описанию

 • Jasonbania

  Jasonbania - සෙනසුරාදා, මැයි 13 2023

  娛樂城
  福佑娛樂城致力於在網絡遊戲行業推廣負責任的賭博行為和打擊成癮行為。 本文探討了福友如何通過關注合理費率、自律、玩家教育和安全措施來實現這一目標。

  理性利率和自律:
  福佑娛樂城鼓勵玩家將在線賭博視為一種娛樂活動,而不是一種收入來源。 通過提倡合理的費率和設置投注金額限制,福佑確保玩家參與受控賭博,降低財務風險並防止成癮。 強調自律可以營造一個健康的環境,在這個環境中,賭博仍然令人愉快,而不會成為一種有害的習慣。

  關於風險和預防的球員教育:
  福佑娛樂城非常重視對玩家進行賭博相關風險的教育。 通過提供詳細的說明和指南,福佑使個人能夠做出明智的決定。 這些知識使玩家能夠了解他們行為的潛在後果,促進負責任的行為並最大限度地減少上癮的可能性。

  安全措施:
  福佑娛樂城通過實施先進的技術解決方案,將玩家安全放在首位。 憑藉強大的反洗錢系統,福友確保安全公平的博彩環境。 這可以保護玩家免受詐騙和欺詐活動的侵害,建立信任並促進負責任的賭博行為。

  結論:
  福佑娛樂城致力於培養負責任的賭博行為和打擊成癮行為。 通過提倡合理的費率、自律、玩家教育和安全措施的實施,富友提供安全、愉快的博彩體驗。 通過履行社會責任,福佑娛樂城為其他在線賭場樹立了積極的榜樣,將玩家的福祉放在首位,營造負責任的博彩環境。

 • Jasonbania

  Jasonbania - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  娛樂城
  娛樂城
  福佑娛樂城致力於在網絡遊戲行業推廣負責任的賭博行為和打擊成癮行為。 本文探討了福友如何通過關注合理費率、自律、玩家教育和安全措施來實現這一目標。

  理性利率和自律:
  福佑娛樂城鼓勵玩家將在線賭博視為一種娛樂活動,而不是一種收入來源。 通過提倡合理的費率和設置投注金額限制,福佑確保玩家參與受控賭博,降低財務風險並防止成癮。 強調自律可以營造一個健康的環境,在這個環境中,賭博仍然令人愉快,而不會成為一種有害的習慣。

  關於風險和預防的球員教育:
  福佑娛樂城非常重視對玩家進行賭博相關風險的教育。 通過提供詳細的說明和指南,福佑使個人能夠做出明智的決定。 這些知識使玩家能夠了解他們行為的潛在後果,促進負責任的行為並最大限度地減少上癮的可能性。

  安全措施:
  福佑娛樂城通過實施先進的技術解決方案,將玩家安全放在首位。 憑藉強大的反洗錢系統,福友確保安全公平的博彩環境。 這可以保護玩家免受詐騙和欺詐活動的侵害,建立信任並促進負責任的賭博行為。

  結論:
  福佑娛樂城致力於培養負責任的賭博行為和打擊成癮行為。 通過提倡合理的費率、自律、玩家教育和安全措施的實施,富友提供安全、愉快的博彩體驗。 通過履行社會責任,福佑娛樂城為其他在線賭場樹立了積極的榜樣,將玩家的福祉放在首位,營造負責任的博彩環境。

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  Нейросеть рисует по описанию
  Нейросеть рисует по описанию

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  Нейросеть рисует по описанию

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  Нейросеть рисует по описанию

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - සිකුරාදා, මැයි 12 2023

  Нейросеть рисует по описанию
  Нейросеть рисует по описанию

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 11 2023

  Нейросеть рисует по описанию

 • NeirosetWek

  NeirosetWek - බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 11 2023

  Нейросеть рисует по описанию

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 11 2023

  нейросеть аниме
  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බ්‍රහස්පතින්දා, මැයි 11 2023

  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බදාදා, මැයි 10 2023

  нейросеть аниме
  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බදාදා, මැයි 10 2023

  нейросеть midjourney
  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බදාදා, මැයි 10 2023

  нейросеть аниме
  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බදාදා, මැයි 10 2023

  нейросеть аниме
  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - බදාදා, මැයි 10 2023

  нейросеть midjourney
  нейросеть midjourney

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - අඟහරුවාදා, මැයි 09 2023

  нейросеть аниме

 • 1ACEjoype

  1ACEjoype - අඟහරුවාදා, මැයි 09 2023

  1ACE
  1ACE

 • FafORette

  FafORette - සදුදා, මැයි 08 2023

  cialis on line Muscle percussion induces dimpling

 • Albertquirl

  Albertquirl - සදුදා, මැයි 08 2023

  нейросеть

 • Albertquirl

  Albertquirl - ඉරිදා, මැයි 07 2023

  что такое нейросеть

 • Albertquirl

  Albertquirl - ඉරිදා, මැයි 07 2023

  нейросеть аниме

 • Нейросетьjoype

  Нейросетьjoype - ඉරිදා, මැයි 07 2023

  нейросеть аниме

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Go to top