ලොව පුරා සිටින ජෙනුයින් වින්ඩෝස් 10 භාවිතා කරන්නන්ට අඟනා පුවතක්

Windows 11 Free Upgrade for All Windows 10 Genuine Users Windows 11 Free Upgrade for All Windows 10 Genuine Users KDKTEC and PC World Online Magazine

Great News! This PC Can Run Windows 11

Every day when I turn on my PC, I usually check whether Windows has any new updates or upgrades for my DELL Inspiron 15 3000 series PC. Usually, windows check this automatically for me and let me know if there are any new updates in my system notification area.

Windows 10 update available system notification in the system tray
Windows 10 update available system notification in the system tray

But due to the usage of metered internet connection, these days Windows has been automatically disabled this feature to save my data usage charges.

So due to this situation, every day I go to Start >  Settings > Update & Security > Windows Updates to check whether my personal computer has any new updates from Microsoft.

Today when I'm going there I saw this great message in the right upper section of the window.

Windows 11 Free Upgrade is ready system notification

Windows 11 Free Upgrade is ready

This means I'm qualifiers to receive the Windows 11 Free Upgrade from Microsoft in the future day and they are working on it.

Keep in alert if you are a Windows 10 genuine user like me. I'm 100% sure you will receive this good news in the near future.

Also, keep in mind that some Windows 11 features required some additional system requirements. Likes;

 • Windows Subsystem for Android™ - Apps available in Amazon Appstore Preview. Additional requirements apply, including 8 GB of RAM, a solid-state drive (SSD), and a supported processor (Intel® Core™ i3 8th Generation, AMD Ryzen™ 3000, Qualcomm® Snapdragon™ 8c, or above). Further updates about applicable system requirements will be communicated as the product is rolled out to select geographies. Public preview available in the United States only.

  Android is a trademark of Google LLC. Amazon and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

 • 5G support - Requires 5G capable modem where available.
 • Auto HDR - Requires an HDR monitor.
 • BitLocker to Go - Requires a USB flash drive (available in Windows Pro and above editions).
 • Client Hyper-V - Require a processor with second-level address translation (SLAT) capabilities (available in Windows Pro and above editions).
 • Cortana - Requires a microphone and speaker and is currently available on Windows 11 for Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Italy, Japan, Mexico, Spain, United Kingdom, and the United States.
 • DirectStorage - requires an NVMe SSD to store and run games that use the Standard NVM Express Controller driver and a DirectX12 GPU with Shader Model 6.0 support.

To read more on "Feature-specific requirements for Windows 11" Visit: Windows 11 Specs and System Requirements | Microsoft

There is another method to check your PC capability for Windows 11 upgrade. If you want to know it before Microsoft will inform you. Just download the Microsoft "PC Health Check" App and use it to check your PC capability for Windows 11.

Okay, that's it's for today and I wish you a mindful day. Stay tuned with us for more news updates like these.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

202 comments

 • Eugenejoype

  Eugenejoype - අඟහරුවාදා, පෙබරවාරි 07 2023

  daftar slot
  Permainan slot online adalah salah satu jenis permainan yang paling populer saat ini. Terdapat banyak provider yang menyediakan permainan slot online dengan berbagai fitur dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Beberapa provider terkemuka seperti Play n Go, Microgaming, Pragmatic Play, Slot88, Playtech, Joker123, dan Spadegaming dapat membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

  Play n Go, misalnya, memiliki fitur unik seperti bonus dan jackpot yang membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Microgaming juga merupakan provider yang sangat terkenal dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, serta fitur bonus yang sangat menarik. Pragmatic Play, di sisi lain, memiliki beberapa game slot online yang sangat menyenangkan dan memiliki tingkat keuntungan yang baik.

  Slot88 memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Playtech juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Joker123 dan Spadegaming juga memiliki tingkat keuntungan yang baik dan fitur bonus yang menarik.

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - අඟහරුවාදා, පෙබරවාරි 07 2023

  slot gacor
  Indonesia merupakan rumah bagi salah satu situs judi slot terbesar dan terpercaya, yaitu Pragmatic Play. Pragmatic Play adalah provider game internasional yang unggul dalam pembuatan permainan slot gacor gampang menang, dengan tingkat kemenangan hingga lebih dari 90%. Situs judi slot gacor terpercaya bekerja sama dengan Pragmatic Play untuk menyediakan berbagai pilihan permainan slot gacor.

  Beberapa permainan slot gacor terpopuler dari Pragmatic Play adalah Aztec Gems, Joker Jewels, dan Gates of Olympus. Ketika mem

  ilih layanan situs judi slot gacor, penting untuk memperhatikan karakteristik situs tersebut, seperti memiliki izin lisensi resmi, sistem transaksi yang aman dan cepat, layanan customer service yang baik, banyak pilihan permainan, serta bonus dan promosi yang menarik.

  Untuk memastikan keamanan dan keuntungan dalam bermain judi slot gacor, sebaiknya memilih situs judi terpercaya yang memenuhi karakteristik tersebut.

  Report
 • TommySluff

  TommySluff - අඟහරුවාදා, පෙබරවාරි 07 2023


  ship hàng mỹ giá rẻ

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - සදුදා, පෙබරවාරි 06 2023

  slot gacor

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - සදුදා, පෙබරවාරි 06 2023

  daftar slot
  Permainan slot online adalah salah satu jenis permainan yang paling populer saat ini. Terdapat banyak provider yang menyediakan permainan slot online dengan berbagai fitur dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Beberapa provider terkemuka seperti Play n Go, Microgaming, Pragmatic Play, Slot88, Playtech, Joker123, dan Spadegaming dapat membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

  Play n Go, misalnya, memiliki fitur unik seperti bonus dan jackpot yang membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Microgaming juga merupakan provider yang sangat terkenal dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, serta fitur bonus yang sangat menarik. Pragmatic Play, di sisi lain, memiliki beberapa game slot online yang sangat menyenangkan dan memiliki tingkat keuntungan yang baik.

  Slot88 memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Playtech juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Joker123 dan Spadegaming juga memiliki tingkat keuntungan yang baik dan fitur bonus yang menarik.

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - සදුදා, පෙබරවාරි 06 2023

  Indonesia merupakan rumah bagi salah satu situs judi slot terbesar dan terpercaya, yaitu Pragmatic Play. Pragmatic Play adalah provider game internasional yang unggul dalam pembuatan permainan slot gacor gampang menang, dengan tingkat kemenangan hingga lebih dari 90%. Situs judi slot gacor terpercaya bekerja sama dengan Pragmatic Play untuk menyediakan berbagai pilihan permainan slot gacor.

  Beberapa permainan slot gacor terpopuler dari Pragmatic Play adalah Aztec Gems, Joker Jewels, dan Gates of Olympus. Ketika mem

  ilih layanan situs judi slot gacor, penting untuk memperhatikan karakteristik situs tersebut, seperti memiliki izin lisensi resmi, sistem transaksi yang aman dan cepat, layanan customer service yang baik, banyak pilihan permainan, serta bonus dan promosi yang menarik.

  Untuk memastikan keamanan dan keuntungan dalam bermain judi slot gacor, sebaiknya memilih situs judi terpercaya yang memenuhi karakteristik tersebut.

  Report
 • ElmerSpask

  ElmerSpask - සදුදා, පෙබරවාරි 06 2023


  ups gửi hàng đi mỹ

  Report
 • Anthonyskemn

  Anthonyskemn - ඉරිදා, පෙබරවාරි 05 2023

  slot online
  "Daftar Slot Online Langsung Dapat Freechip Tanpa Deposit Awal Terpercaya"

  Jika Anda ingin bermain judi slot online dengan bonus freechip tanpa deposit awal, ada baiknya untuk bergabung di situs judi slot online terpercaya. Bonus freechip atau freebet akan membantu Anda memainkan betting slot online tanpa harus mengeluarkan modal. Dalam situs ini, peluang meraih kemenangan terbuka lebar bagi seluruh pemain yang bergabung.

  Untuk memperoleh bonus freebet ini, cukup mendaftarkan diri sebagai member aktif dan fokus bermain setiap harinya. Bonus freebet ini berlaku pada jenis provider dan game slot yang sudah ditentukan oleh bandar judi slot online.

  Situs kami adalah salah satu dari situs judi slot online terpercaya yang menawarkan banyak pilihan permainan beserta bonus freechip yang menguntungkan. Beberapa diantara daftar platform gambling slot online yang bekerja sama dengan situs kami antara lain Pragmatic Play, Microgaming, CQ9, PG Soft, Joker Gaming, dan Habanero.

  Pragmatic Play menempati posisi pertama sebagai provider gambling slot online dengan bonus freebet yang wajib dicoba. Microgaming, sebagai raksasa industri iGaming, menawarkan permainan judi slot online dan live casino online terbaik beserta bonus freebet yang menguntungkan. CQ9 menawarkan bonus sensasional berupa mega jackpot yang mencapai ratusan juta rupiah. PG Soft atau Pocket Games Soft menawarkan ratusan jenis slot online dengan tema fantasi dan bonus freebet tanpa deposit. Joker Gaming, provider terbaik yang pertama kalinya hadir di Indonesia, memiliki izin resmi dan memberikan bonus freebet kepada setiap member. Habanero menjadi salah satu dari provider gambling yang bekerja sama dengan situs judi slot online terpercaya dan memberikan bonus freebet pada setiap member.

  Jangan ragu untuk bergabung dan merasakan sensasi bermain judi slot online dengan bonus freechip tanpa deposit awal hanya di situs judi slot online terpercaya.

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - ඉරිදා, පෙබරවාරි 05 2023

  Permainan slot online adalah salah satu jenis permainan yang paling populer saat ini. Terdapat banyak provider yang menyediakan permainan slot online dengan berbagai fitur dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda. Beberapa provider terkemuka seperti Play n Go, Microgaming, Pragmatic Play, Slot88, Playtech, Joker123, dan Spadegaming dapat membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

  Play n Go, misalnya, memiliki fitur unik seperti bonus dan jackpot yang membantu pemain untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Microgaming juga merupakan provider yang sangat terkenal dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, serta fitur bonus yang sangat menarik. Pragmatic Play, di sisi lain, memiliki beberapa game slot online yang sangat menyenangkan dan memiliki tingkat keuntungan yang baik.

  Slot88 memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Playtech juga memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan fitur bonus yang menarik, serta beberapa game slot online yang sangat menyenangkan. Joker123 dan Spadegaming juga memiliki tingkat keuntungan yang baik dan fitur bonus yang menarik.

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - ඉරිදා, පෙබරවාරි 05 2023

  mpo slot

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - සිකුරාදා, පෙබරවාරි 03 2023

  hoki1881

  Report
 • Jerryton

  Jerryton - සිකුරාදා, පෙබරවාරි 03 2023

  situs slot

  Report
 • Anthonyskemn

  Anthonyskemn - බදාදා, පෙබරවාරි 01 2023

  Link Bocor88

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - බදාදා, පෙබරවාරි 01 2023

  mpo slot

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - බ්‍රහස්පතින්දා, ජනවාරි 26 2023

  bitcoin casino

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - බදාදා, ජනවාරි 25 2023

  bitcoin casino

  Report
 • DouglasVeR

  DouglasVeR - අඟහරුවාදා, ජනවාරි 17 2023

  現金網

  Report
 • Edgardonounk

  Edgardonounk - බදාදා, ජනවාරි 11 2023

  먹튀검증

  Report
 • RichardBligo

  RichardBligo - බදාදා, ජනවාරි 11 2023

  먹튀검증

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - බදාදා, ජනවාරි 11 2023

  Cuban Link Chain and Mens Jewelry Expert

  Report
 • JasonHaimb

  JasonHaimb - අඟහරුවාදා, ජනවාරි 10 2023

  스포츠중계

  Report
 • Arthurhub

  Arthurhub - අඟහරුවාදා, ජනවාරි 10 2023

  slot gacor

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - සිකුරාදා, ජනවාරි 06 2023

  jili games
  Goldenplus | JILISlot Gcash Online Casino |

  JILI bonus | New Color Game | Bingo | Baccarat | JiliSlot

  Jili philippines? http://www.goldenplus.com ? 100% Bonus

  Easy Lang Manalo Dito guys | Cash-Out Every Day

  GUSTO MO KUMITA NG P60 PESOS AWARD

  Legit paying apps payout thru Gcash meron po !

  Free ?60 Pesos For Newmemeber!

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - සිකුරාදා, ජනවාරි 06 2023

  MONEY COMING JILISLOT ONLINE CASINO tips and strategy kung paano manalo sa mga
  Welcome JB Casino l New Member Get 88PHP For Free!
  Register Here : http://jilifree.com
  128% Welcome Bonus!
  Jili Online Casino | Create Account in Jili Online Casino
  JILI | SUPER ACE | PG GAMES l LIVE SHOW l BACCARAT l 777CASINO
  JILI Provider Review – Play JILI Slots Online for Free Today

  Report
 • Eugenejoype

  Eugenejoype - බ්‍රහස්පතින්දා, ජනවාරි 05 2023

  jili bonus
  Goldenplus | JILISlot Gcash Online Casino |

  JILI bonus | New Color Game | Bingo | Baccarat | JiliSlot

  Jili philippines? http://www.goldenplus.com ? 100% Bonus

  Easy Lang Manalo Dito guys | Cash-Out Every Day

  GUSTO MO KUMITA NG P60 PESOS AWARD

  Legit paying apps payout thru Gcash meron po !

  Free ?60 Pesos For Newmemeber!

  Report

Video Of The Day | දවසේ වීඩියෝව

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« February 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

පැමිණීම් ගණකය

049532982
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
55152
63294
164433
48536720
355486
1392823
49532982
ඔබේ අයිපී අංකය: 3.236.248.157
2023-02-07 23:46
Go to top