ඔබේ ජීවිතයේ ඕනෑම දෙයක් ලගා කර ගත හැකි සමීකරණය

මහාචාර්ය ජෝ ඩිස්පෙන්සා ඉදිරිපත් කරන ලද මෙම විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරන ලද ක්‍රමවේදය ඇසුරෙන් ඔබේ ජීවිතයේ ඔබ කැමති ඕනෑම ඉලක්කයක් වෙත ඉතා ඉක්මණින් ලගා විය හැකියි.

From THINKING to DOING to BEING

සීතීමේ සිට, ක්‍රියා කිරීම හා ඒතුල ජීවත්වීම දක්වාත්

From NEOCORTEX to LIMBIC BRAIN to CEREBELLUM

මොළයේ නියෝකෝටෙක්ස් සිට, ලිම්බික් බ්‍රරෙයින් හා සෙරිබෙල්ලම් දක්වාත්,

From KNOWLEDGE to EXPERIENCE to WISDOM

දැන ගැනීමේ සිට, අද්දැකීම හා ප්‍රඥාව දක්වාත්,

From MIND to BODY to SOUL

මනසේ සිට, ශරීරය හා ආත්මය දක්වාත්,

From learning with HEAD >> Appling with HANDS >> Knowing by HEART

මොළයෙන් ඉගෙන ගැනීමත්, එය ශරීරයෙන් සිදු කර බැලීමත්, ඒ දෙය නිරන්තර භාවිතය තුලින් ඒ දෙය අවින්ඥානිකවම සිදු කළ හැකි හැකියාවක් හෝ නිපුනතාවයක් බවට පත්කර ගැනීමට ඔබට මෙම සාර්ථකත්වයේ සමීකරණය භාවිතා කළ හැක.

Like | Comments | Share

කැමැත්ත | අදහස් | බෙදා ගන්න

By K. Dinesh Kumara @ KDKTEC and PC World Online Magazine

Sources: Researches of Dr. Joe Dispenza

Rate this item
(0 votes)
K Dinesh Kumara

Founder of PC World Online Magazine

I'm an educator, entrepreneur, and career guidance officer. I'm interested in ICT, psychology, financial literacy, meditation, and yogic sciences. My hobbies are discovering, learning, experiencing, sharing, and exiling.

Leave a comment

Attention readers: Starting from 15-05-2023, we will be reviewing all comments submitted through our website's comment section before publishing them. This change is due to the increased volume of spam comments we have been receiving. We appreciate your understanding and apologize for any delays this may cause. Thank you for your continued support and valuable contributions to our platform.

Dear valued users,

We welcome you to the PC World Magazine Website and appreciate your interest in commenting on our articles. This platform is intended for thoughtful discussions and exchanging ideas and information related to the topic of the article. However, please be mindful that we do not tolerate any illegal activities or marketing purposes. Misusing the comment section for such purposes will result in the immediate removal of the comment and could result in the termination of your account. We ask that you keep your comments respectful, on-topic, and relevant to the article. Additionally, please do not post personal information, hate speech, or offensive content. Thank you for your cooperation in creating a positive and productive environment for all users on the PC World Magazine Website.

Best regards,
PC World Magazine Team

120 comments

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Go to top