>

69 - ගීත ලියන්නට කවි මුමුණන්නට

My Tones for this song.

01.

02. 

Stay tuned for more songs like this.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi
Go to top