කංචායුඩ - ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම ත්‍රිමාන පරිගණක ක්‍රිඩාව පිළිබඳ සමාලෝචනය

Kanchayudha is Sri Lanka’s First 3D Video game that became a Nationwide hit.

Capturing the essence of a forgotten ancient era and recreating iconic local characters and events from the past, Kanchayudha remains one of the biggest games developed in Sri Lanka to date. Brought to life by the cutting-edge innovation and unsurpassed creativity of the Arimac team, the game immersed players in an epic historical saga that transported hundreds of years back in time. Kanchayudha turned out to be a nationwide hit, with a reach of 1.6 million and a fan base of 105,000 on Facebook and the game also had a total of 25,000 downloads.

Key Features :

Kanchayudha unveils the story of an ancient Sri Lankan warrior who is on a mission to find a secret and powerful weapon.

Whilst facing various challenges on his journey, stories from his past are revealed and test him continuously, forcing him to face the consequences of his actions.

This was the first game built using AIDF technology – it became a historical first that created waves in both local and regional gaming circuits.

To download Kanchayuda game for FREE or Purchase full licence please visit following website.

https://store.arimaclanka.com/ or Visit following links. The game file is split in parts. Download them separately and extract.

Download Links: Part 01 | Part 02 | Part 03 | Part 04

Source: https://arimaclanka.com/productGaming

Rate this item
(0 votes)
K Dinesh Kumara

Founder and Editor, of PC World Online Magazine

I'm an Entrepreneur and an Educator. I like ICT, Psychology, Financial Literacy, Meditation, and Yogic Sciences. Discovering, learning, experiencing, and sharing is my hobby.

Leave a comment

Dear valued users,

We welcome you to the PC World Magazine Website and appreciate your interest in commenting on our articles. This platform is intended for thoughtful discussions and exchanging ideas and information related to the topic of the article. However, please be mindful that we do not tolerate any illegal activities or marketing purposes. Misusing the comment section for such purposes will result in the immediate removal of the comment and could result in the termination of your account. We ask that you keep your comments respectful, on-topic, and relevant to the article. Additionally, please do not post personal information, hate speech, or offensive content. Thank you for your cooperation in creating a positive and productive environment for all users on the PC World Magazine Website.

Best regards,
PC World Magazine Team

188 comments

The Technology Video of The Day

එන්න අදම අපේ YouTube වැනල් එකට

පරිගණක විද්‍යාව ගැන, හැකින් ගැන, මනෝවිද්‍යාත්මක කරුණු වගේම මුල්‍ය ශාක්ෂරතාවය පිළිබඳ වීඩියෝ පාඩම් සිංහලෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඔබත් අදම මේ දැන්ම මගේ YouTube නාලිකාවත් සමඟ එකතු වෙන්න. එන්න පහත ලින්ක් එකට ගිහින් Subscribe කරන්න.

KDKTEC AND PC World Online Television

Email Newsletter Subscription

Fill out the subscription form by providing your email address and name. Click on the "Subscribe" button to complete the process.


Receive HTML?

Thank you for choosing to stay updated with our latest news and offerings!
Joomla Extensions powered by Joobi

කාණ්ඩ අනුව ලිපි එකතුව

දින අනුව ලිපි සංරක්ෂිතය

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

පැමිණීම් ගණකය

052706920
අද දිනය
ඊයේ දිනයේ
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දිනවල
18202
54290
298151
51517721
1858258
1671166
52706920
ඔබේ අයිපී අංකය: 51.222.253.6
2023-03-31 08:22
Go to top