60 - ඇයත් ඔහුත් දැන් කොතැනද

ඇයත් ඔහුත් දැන් කොතැනද?

ඇය දුප්පත් කමත් යුවතියකගේ හැගීම් වලත් වහලියක් විය.

ඔහු දුප්පත් කමත් යෞවන හැඟීම් වලත් වහලෙකු විය.

දෙදෙනා හමු විය. දෙදෙනා එක් විය, දෙදෙනාම ඔවුනොවුන්ට සරිලන චරිත රඟපාන්නට විය.

කාලය ගතවිය, ජීවිත දුරස් විය, දෙදෙනා රඟපෑ බව දෙදෙනාටම පසක් විය.

ඇයට අවස්ථා බොහෝවිය, ඔහුට අවස්ථාව ඇයගේ අවස්ථාවම විය.

ඔහු වෙහෙසිය, ඇය දුරස් විය. ඇයගේ අවස්ථාව ඔහුට වඩා හොඳ විය.

යොවුන් හැඟීම් ඇයව ඇයගේ අවස්ථාව වෙත ලං වීමට උදව් කළ ද, ඔහුට එය එසේ නොවීය.

ඔහු වෙහෙසිය. ඇය සිතින් වෙන් විය. ඔහු වෙහෙසිය. ඇය ගතින් ද වෙන් විය.

ඔහුට සංස්කෘතිය නීතිය විය. ඇයට නිදහස ජීවිතය විය.

දැන් දෙදෙනා ගන්දබ්බයින්සේ ජීවිත ගෙවයි.

 

වහලිය විය ඇය යෞවන සිත තුල

දුප්පත්කම ඇගේ නිදහස නැති කළ

වහලෙකු විය ඔහු යෞවන සිත තුල

ඔහු දුප්පත්කම වෙහෙසට පත් කළ

යෞවන හැගුමෙන් ඔහු ඈතට ගිය

දෙදෙනා හමු විය, දෙදෙනා එක් විය

ආලය වෙනුවෙන් රඟපෑමක් කළ

 

කාලය ගත විය, ජීවිත වෙන් විය

දෙදෙනා රඟපෑ නාටක නිම විය

ඇය දෙව් දුව විය, ඔහු අසරණ විය

ඔහුගේ ඉරණම ඇයගේ හඳ විය

 

ඇයගේ නිදහස ඇයගේ ඉරණම

ඇයගෙන් උදුරා ගන්නට සැරසිය

ඇය දීගෙක ගිය, ඔහු තව තනි විය

දීගෙය හැර ඇය නිදහස වෙත ගිය

 

දෙදෙනා අතහෙර ආලය පැන ගිය

දුසිරිත් ලං විය ජීවිත හිස් විය

තවමත් ඔහු ඇය දෙතැනක ඇත අද

එක්වෙන දිනයක මේ ගී අප හට.

ගී පද රචනය: කේ. දිනේෂ් කුමාර


Stay tuned for more songs like this.

Rate this item
(0 votes)
K Dinesh Kumara

K Dinesh Kumara

Founder, Director, and CEO

KDKTEC and PC World Online Magazine

I'm an Entrepreneur & an Educator. I like Psychology and ICT. I'm a Workaholic too. Learning is my Hobby.

Address: 5th Mile Post, Nannapurawa, Bibile, Sri Lanka. 91519.

Telephone and SMS: 070 204 2691

Skype ID: kdktec

E-Mail: admin@kdktec.netkdkrun@gmail.com

Website: https://www.kdktec.nethttps://www.pcworld.lk

My Upwork Profile: https://www.upwork.com/freelancers/~01346a1284f2b07b13

 

Social Network Channels

FaceBook: https://www.facebook.com/KDineshKumarahttps://www.facebook.com/kdktechttps://www.facebook.com/pcworldsrilanka  

YouTube: https://youtube.com/c/KDKTECPCWorldOnlineTelevision

Twitter: https://twitter.com/kdktec

Leave a comment

Please do not enter any marketing or illegal statements | කරුණාකර අලෙවිකරණ හෝ නීති විරෝධී ප්‍රකාශන ඇතුළත් නොකරන්න.

Subscribe to Weekly Email Newsletter
Joomla Extensions powered by Joobi
Go to top